Scholengroep Komo

De scholengroep vzw Komo (kort voor Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving) is een schoolbestuur van het katholiek onderwijs. Naast 18 basisscholen met 24 vestigingsplaatsen heeft ze ook vier secundaire scholen, een centrum voor leren & werken en een internaat onder haar vleugels. De scholen onderschrijven, bevorderen en bewaken de realisatie van het christelijk geinspireerd onderwijs- en opvoedingsproject. Als schoolbestuur is Komo niet alleen verantwoordelijk voor het beleid voor al deze instellingen, maar organiseert zij ook de nodige ondersteuning voor hun werking. Zo kunnen zij bij de centrale diensten terecht voor ondersteuning op het vlak van

 •  Financiën
 •  Personeelsadministratie voor het basisonderwijs
 •  Interne dienst preventie en veiligheid
 •  ICT
 •  Infrastructuur

De hoofdzetel en de centrale diensten van het schoolbestuur zijn gevestigd in de Molenbergstraat 4 in Mechelen.

Directie

Veerle Van der Auwera is algemeen directeur en eindverantwoordelijke voor het totale beleid van de school.

Klasleerkrachten

De klasleerkracht besteedt extra aandacht aan de totale ontwikkeling van zijn of haar leerlingen op school: het welbevinden en de leer-, leef- en werkhouding. De klastitularis is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor ouders.

Bijzondere leerkrachten

Leerkracht lichamelijke opvoeding

Tijdens de les lichamelijke opvoeding wordt er gewerkt rond het ontwikkelen van de algemene motorische vaardigheden en het verbeteren van de lichamelijke conditie.

Door allerlei sportinitiaties aan te bieden, kan er een aanzet gegeven worden tot zowel sporten als vrijetijdsbesteding. Om de veertien dagen gaan we zwemmen. De sportraad richt regelmatig sportactiviteiten in voor de kinderen. Zoals elke school hebben wij ook een jaarlijkse sportdag. 

Leerkracht MuVo

De leerkracht muzische vorming, of kortweg muvo, zorgt er voor dat de creativiteit van onze kinderen tot leven kan komen. Muzikale en expressieve activiteiten hebben in de opvoeding van onze kinderen een grote waarde voor het maken van contact, de sociale ontwikkeling, de auditieve waarneming, ...

De volgende expressievormen worden door elkaar gebruikt en verweven:

 • Zang
 • Ritme en werken met ritme-instrumenten
 • Instrumentaal: werken met Orff-instrumenten
 • Drama: toneel, poppenspel, mime, vertellen, uitbeelden,...
 • Beweging
 • Handvaardigheid: knutselen, tekenen,... 

Leerkracht ICT

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) verandert de maatschappij voortdurend.

Onze kinderen worden hierop grondig voorbereid.

Om de twee weken in de lagere klassen en elke week in de hogere klassen krijgen de leerlingen computerles om ICT-vaardigheden in te oefenen. 

BLIO

BLIO is de afkorting voor Bijzondere Leerkracht Individueel Onderricht. 

We situeren de taak op twee vlakken.

Naar de kinderen toe, staat de BLIO in voor het testen van de nieuwe leerlingen. Aan de hand van de testuitslagen wordt een kind dan naar de meest gepaste pedagogische eenheid verwezen.

Daarbij staat zij ook in voor het hertesten en het opvolgen van de leerlingen zodat een regelmatige evaluatie mogelijk is. Het mee volgen van de klassenraden behoort ook tot haar functie.

De blio geeft voornamelijk begeleiding aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben voor taal/rekenen. Deze begeleiding kan individueel of in kleine groepjes gebeuren (zowel klasintern als buiten de klas). 

Naar de algemene organisatie van de school toe, staat de BLIO in voor het indelen van de pedagogische eenheden en het vormen van rekengroepen aan de hand van de testuitslagen.

Dit gebeurt steeds in overleg met de orthopedagoog en de logopedisten. Er worden ook regelmatig overlegmomenten gehouden met de ortho, de directeur en het CLB om de goede werking binnen de school te bevorderen. 

Anker

Een Anker-leerkracht is een aanspreekpersoon voor diverse mensen die geconfronteerd worden met moeilijk gedrag van kinderen of kinderen met sociaal-emotionele problemen. 

De Anker-leerkracht voorziet tevens een crisisopvang tijdens de schoolmomenten. Bij deze persoon kan de leerling tot rust komen.

Deze leerkracht bouwt een positieve relatie met de leerlingen op en zorgt voor een systematische en schriftelijke rapportering waardoor er objectieve gegevens ontstaan betreffende frequentie van optreden, resultaten van interventies, ... Samen met de orthopedagoog / directie is er een systeem ontwikkeld om diverse situaties in kaart te brengen, op te vangen en op te volgen. Alle partijen dienen hierbij maximaal betrokken te worden: de leerlingen, de ouders en alle personeelsleden. Er dient eveneens aandacht uit te gaan naar het preventieve aspect. De uiteindelijke bedoeling is: voor iedereen een duidelijke strategie ontwikkelen betreffende de opvang en aanpak van moeilijk gedrag op school.

De Anker-leerkracht is geen gedragstherapeut die alle mogelijke emotionele en/of gedragsproblemen van kinderen gaat behandelen. 

Auti-coach

Tijdens individuele gesprekken en werkmomenten kan er gericht geluisterd en gewerkt worden op het verduidelijken van wat autisme is, en hoe de omgeving daar kan mee omgaan.

Het kan nodig zijn een extra stimulans te geven bv. op het gebied van spel en vrijetijdsbesteding, zelfstandigheid, sociaal inzicht en sociale vaardigheden. Bedoeling is de persoon met autisme de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. We gaan steeds uit van de hulpvraag. Tevens wordt er aandacht besteed aan wat goed gaat en trachten we zo het zelfvertrouwen te verstevigen. 

Paramedici

Logopedie

De logopedisten spelen in op de individuele noden van het kind omtrent de communicatievaardigheden, het spreken en/of de taal en lezen. De moeilijkheden hieromtrent kunnen op een verschillend vlak liggen. 

Het begrijpen van de taal is van primair belang. Niet weten wat er verwacht wordt of zichzelf niet begrepen voelen, geeft een onaangenaam en onveilig gevoel. De luisterhouding speelt een belangrijke rol in het verwerven van taal en kan een oorzaak zijn van minder goed functioneren.

Sommige kinderen hebben ook moeite met het goed uitspreken van klanken. Anderen kennen weinig woorden of kunnen geen goede zinnen bouwen. Ook kinderen met leesproblemen kunnen door de logopedisten begeleid worden.

De logopedist neemt ook regelmatig leestoetsen af en evalueert het leesniveau van de kinderen.

Bij het begin van het schooljaar worden de kinderen getest als er spraak- en/of taalproblemen opgemerkt worden. Aan de hand hiervan wordt zo nodig een behandelingsplan opgesteld. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de ervaringen van ouders, bevindingen van leerkrachten of vroegere behandelingen. Er worden ook leestoetsen afgenomen.

De logopedist haalt de kinderen uit de les tijdens de schooluren en begeleidt de leerling individueel of in kleine groepjes. Een sessie duurt 25 minuten. De frequentie hangt af van de ernst van de problemen.

De oefeningen worden meestal in een logopediemapje verzameld. Op deze manier is er een samenwerking mogelijk tussen ouders en school.

Voor klassikale ondersteuning werkt de logopedist nauw samen met de klasleerkracht. Er kan dan gedifferentieerd en in kleine groep parallel geoefend worden. 

Ergotherapie

De ergotherapeut werkt aan de totale ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. We kunnen de oefeningen indelen in twee categorieën:

Oefeningen die betrekking hebben op de motorische ontwikkeling van het kind waarbij zowel de basis-vaardigheden geoefend worden (lopen, kruipen, springen, hinkelen, tuimelen, zwemmen, fietsen) als het verder trainen van de grove en fijne motoriek, oog- handcoördinatie en schrijfmotoriek.

Het trainen van bijzondere functies of psychomotoriek Hierbij kan geoefend worden:

 • het lichaamsschema: kennis van het lichaam met zijn houdingen en bewegingen
 • ruimtelijke begrippen
 • oriëntatie in de nabije en verdere ruimte, inzicht in ruimtelijke structuren,
 • plan lezen
 • oriëntatie en inzicht in tijd, duur, snelheid en ritme

De kinderen die voor kiné in aanmerking komen, worden geselecteerd aan de hand van de resultaten van de tests die in de maand september worden afgenomen. 

Orthopedagogie

De orthopedagoog ondersteunt de school op verschillende terreinen: zij richt zich tot kinderen, ouders, leerkrachten en schoolorganisatie. Ze volgt de evolutie van de kinderen op de voet: bij de inschrijving, via niveaubepaling, via klassenraden en overlegmomenten met de leerkrachten en eventueel externe diensten (CLB, OBC, ...). 

Ze staat in voor het verzamelen en bundelen van alle relevante informatie. Ze houdt individuele begeleidingsgesprekken met leerlingen die ondersteuning nodig hebben op sociaal, gedragsmatig en emotioneel vlak.

De ondersteuning van de leerkrachten gebeurt op de meest uiteenlopende wijze. Dit kan variëren van het aanreiken van literatuur, het samen uitwerken van een gedragskaart, tot het samen voeren van gesprekken met ouders.

Op niveau van de school begeleidt ze mee de invoering en het concreet maken van de vernieuwingen in het onderwijs.