Voor onze school rijden dagelijks elf autobussen.

 

Zowel de kinderen van De Sprankel, De Vlinder alsook de leerlingen van het Sint-Janshof kunnen gebruik maken van deze schoolbussen.

 

De kinderen stappen elke ochtend en avond op een vooraf afgesproken plaats op en af. Op elke bus is steeds een begeleider aanwezig, die verantwoordelijk is voor het ordelijk verloop van de rit.

 

Het busvervoer is gratis indien de ouders kiezen voor de dichtstbijzijnde school. 


Busreglement

1. Het is verplicht om...

 • de vaste plaats in te nemen op de bus en gedurende de rit op deze plaats te blijven zitten
 • de veiligheidsgordel om te doen, indien aanwezig op de bus
 • te luisteren naar en te gehoorzamen aan de busbegeleider 

2. Het is toegelaten om...

 • rustig te praten op de bus
 • rustig te luisteren naar muziek, een spelletje te spelen of te lezen met je eigen materiaal

3. Het is verboden om...

 • te eten, te drinken en te roken op de bus
 • te schrijven tijdens de busrit
 • scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus
 • grote voorwerpen (zoals skateboard) mee te nemen op de bus
 • deuren en ramen te openen zonder uitdrukkelijke toestemming van de busbegeleider
 • in de ‘cockpit ‘ van de buschauffeur te stappen
 • de taak van de busbegeleider over te nemen

4. Incidenten /klachten

Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen (na vaststelling) worden vergoed door de leerling (ouders/ opvoeders). Bij ernstige klachten kan het gebruik van het leerlingenvervoer tijdelijk of definitief aan de leerlingen worden ontzegd. Dit wordt door de directeur van de school beslist.

Leerlingen die zich niet correct gedragen tijdens de busrit krijgen een gedragskaart in de agenda.

Na 3 periodes met gedragskaarten of herhaalde nota’s, kan de toegang tot de schoolbus tijdelijk of definitief ontzegd worden. Dit sluit niet uit dat de directie een leerling onmiddellijk de toegang tot de schoolbus kan ontzeggen.

Bij problemen

 Om praktische redenen worden in het begin van het schooljaar de naam en het telefoonnummer van de busbegeleiders via de agenda meegegeven.

Laat een probleem niet groter worden! Verwittig op tijd de verantwoordelijken: juf Leen De Hornois (=verantwoordelijke van de bussen) 015/20 25 38 - of de directie 015/21 99 30 of 0486/13 75 87. 

In overleg met de busbegeleiding en –indien nodig- met de chauffeur wordt naar een oplossing gezocht voor het probleem.

Aan de op-/afstapplaats

De ouders/opvoeders zorgen ervoor dat de leerling tijdig aan de afgesproken opstapplaats aanwezig is zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt. Ze zijn ook tijdig op de afgesproken afstapplaats aanwezig zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt.

De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment van instappen tot bij het uitstappen. Dus tot op het moment dat de leerling veilig in de bus is opgestapt, dragen de ouders / opvoeders (of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling de volle verantwoordelijkheid. Ook begeleiden de ouders / opvoeders (of vertegenwoordiger) hun kind bij het veilig afstappen van de bus. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de verantwoordelijkheid van de busbegeleider. De ouders / opvoeders van de vervoerde leerling dragen vanaf dan de volle verantwoordelijkheid en dienen de nodige schikkingen te treffen om hun kind aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt.

 Wanneer de ouders /opvoeders niet aanwezig kunnen zijn op het normale afstapuur, dient u een regeling te treffen zodat een vertegenwoordiger de leerling kan opvangen bij het afstappen. De ouders / opvoeders melden steeds aan de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer /directie wie hen zal vervangen.

Indien er geen regeling is getroffen, wordt de leerling naar Stekelbees (Maurits Sabbestraat 199, 2800, Mechelen, telefoon : 015/29 83 69) gebracht, waar u de leerling persoonlijk dient af te halen.
De busbegeleiding zal u in dat geval informeren.

Afwezigheid

De ouders / opvoeders verwittigen op voorhand de busbegeleiding én de school bij een afwezigheid van de leerling of wanneer u zelf uw kind komt halen in school. 

Alle wijzigingen moeten schriftelijk worden meegedeeld via de agenda van de leerlingen of via de directeur.

Zomaar met de bus van een vriendje meegaan om daar te gaan spelen (bijvoorbeeld op woensdagmiddag) is niet toegelaten.