In onze school verwelkomen wij binnen ons basisaanbod kinderen met specifieke onderwijsbehoeften omdat ze moeilijkheden ondervinden met het aanbod en tempo van het gewone onderwijs.

 

Ook kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) krijgen een gepast aanbod binnen onze geïntegreerde werking van het basisaanbod of in een klas type 9.

 

Wij hechten veel belang aan de harmonische ontwikkeling van elke leerling: hoofd, hart en handen. Hierbij geven we veel aandacht aan zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontplooiing.  Iedereen krijgt al doende de kans zijn eigen talenten te ontdekken en te verruimen. Zo streven wij naar de totale ontwikkeling van jouw kind.

 

Dit wil zeggen dat we niet alleen ‘het leren op school’ belangrijk vinden, maar ook dat elk kind zich goed voelt en op een juiste manier omgaat met leeftijdsgenootjes.

 

Hoe willen we dit realiseren?

 

We werken op maat van ieder kind.

 

Elk kind heeft een specifieke hulpvraag waar wij als team, in nauwe samenwerking met de ouders, aan tegemoet willen komen. Daartoe vertrekken we vanuit de kennis en vaardigheden van de leerling en stippelen we een individueel leertraject uit. Door regelmatige evaluatie bewaken we dit parcours en sturen we bij indien nodig.

 

De leerkracht hanteert hiervoor verschillende werkvormen in de klas en krijgt bovendien ondersteuning van een multidisciplinair team, zowel intern (logo, blio, ergo, anker-leerkracht,  ortho,…) als extern (diensten als CLB, CGGZ,…).

 

Samen creëren wij (schoolteam, ouders en externe diensten) een warm en positief schoolklimaat met duidelijke regels en afspraken. Hierbij bieden we elk kind voldoende rust en ruimte om zich in een veilige leer- en leefomgeving harmonieus te kunnen ontwikkelen.

 

Als je je veilig voelt, durf je meer en kan je meer!